• Meisje
  • Jongetje 2
  • Jongens lezend
  • Jongen lezen
  • Meisje 2

Remedial


Teaching


Rijen

   

Tarieven

Intakegesprek: 30 minuten gratis
Sessietarief: 45 minuten € 49,-
Verslaglegging:
  • Onderzoek
  • Handelingsplan
  • Evaluatie 
Eenmalig € 55,-
Reiskosten indien van toepassing € 0,19 / km

Betaling voorafgaand aan de eerste sessie. 
Indien u aanvullende wensen heeft m.b.t. de begeleiding geldt een tarief van € 66 per uur. 
Er is tevens remediërend materiaal beschikbaar om thuis te oefenen. 

Deze tarieven zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. 

Vergoedingen

Het is niet eenvoudig om voor remedial teaching een tegemoetkoming of vergoeding aan te vragen. Bovendien is er veel onduidelijkheid over de precieze voorwaarden en de invulling van deze vergoedingsregelingen. Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of de belastingdienst (deels) de kosten vergoeden.
Voor een tegemoetkoming in de kosten kunnen de volgende mogelijkheden door u worden onderzocht:

Passend onderwijs
Elke school krijgt per leerling een basisbekostiging. Dat geldt zowel voor reguliere scholen als voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast deze basiskosten stelt de overheid geld beschikbaar voor extra ondersteuning. Scholen kunnen met dit geld bijvoorbeeld een remedial teacher inhuren voor extra begeleiding van leerlingen. Het budget is alleen bedoeld voor onderwijs en niet voor zorg. Wilt u meer informatie over passend onderwijs? Kijk op www.passendonderwijs.nl

Vergoeding via de zorgverzekering 
Bij zorgverzekeraars is het sinds 2009 mogelijk een bepaalde vergoeding (behandeling en hulpmiddelen) voor dyslexie aan te vragen, mits er sprake is van een door GZ-psycholoog ondertekende dyslexieverklaring. Voor ouders die hun kind willen laten onderzoeken, is het dus van belang dat zij bij hun verzekering informeren of en op basis van welke deskundigheid van de onderzoeker kosten vergoed worden. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.steunpuntdyslexie.nl

PGB PersoonsGebondenBudget
Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Via belastingaftrek
Komt uw kind niet in aanmerking voor bovengenoemde vergoeding van diagnose en behandeling dan kunt u mogelijk de kosten van dyslexie als aftrekpost benutten in uw aangifte inkomstenbelasting. Vraag de brochure “ziektekosten of andere buitengewone uitgaven” aan. (te downloaden vanaf de site van de belastingdienst). Ook hulpmiddelen voor dyslexie zoals de Daisyspeler, de Readingpen en het softwareprogramma Kurzweil 3000 zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgaven wegens ziekte en/of blijvende invaliditeit. Omdat het hier gaat om hulpmiddelen die niet of nauwelijks worden gebruikt door mensen die niet de beperking dyslexie hebben.

Via de gemeente 
De kosten van een orthodidactisch onderzoek en/ of remedial teaching worden soms vergoed door de Gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken. Er kan eventueel een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of ter zake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de gemeente.

Via de werkgever 
Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevallen, de kosten van remedial teaching van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de afdeling personeelszaken te wenden.

Meer informatie is te vinden op:
www.belastingdienst.nl
www.regelhulp.nl
www.masterplandyslexie.nl
www.passendonderwijs.nl

Deze tekst is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.